Megaedukacja: Skuteczne korepetycje i szkolenia indywidualne w Poznaniu

Kalkulator oceny opłacalności inwestycji metodą DCF

Bład: kod nie jest poprawny, ale można jeszcze używać kalkulatora bez ograniczeń; w przyszłości będzie dostępny tylko jako dodatek do korepetycji.
Tabela wprowadzająca dane:
Dane Pierwsza wartość Stopa wzrostu w %Dodatkowa decyzja
Przychód (np. w tys. zł)
uwzględnij
Koszty operacyjne (np. w tys. zł)
uwzględnij jako procent przychodów

Amortyzacja (np. w tys. zł)
uwzględnij
Odsetki (np. w tys. zł)
uwzględnij
Stopa opodatkowania w %
Wartość rezydualna (np. w tys. zł)
z modelu Gordona z modelu Gordona z (r,g)
Okres trwałości inwestycji (np. w latach)
max. 35
Stopa dyskontowa w % (wartość dodatnia)


Tabela główna analizy DCF:
Okres
Nakłady inwe. i odt.
Przychód
Koszty operacyjne
Amortyzacja
Odsetki
Zysk brutto
Podatek
Zysk netto
spłata/ zaciągni. kredytu1
zmiana KON2
Przepływy netto
Dyskonto
Wartość zaktuali.
0
0.00
0.00
0.00
0.00
1.0000
0.0
1
0.00
0.00
0.00
0.00
0.9259
0.0
2
0.00
0.00
0.00
0.00
0.8573
0.0
3
0.00
0.00
0.00
0.00
0.7938
0.0
4
0.00
0.00
0.00
0.00
0.7350
0.0
5
0.00
0.00
0.00
0.00
0.6806
0.0
5
Wartość rezydualna (wprowadzona samodzielnie lub wyliczona na podstawie modelu Gordona)
0.00
0.6806
0.00
Zaktualizowana wartość netto NPV
0.00
Wewnętrzna stopa zwrotu IRR w %
8.00
1Spłata(-)/zaciągnięcie(+) kredytu; 2Zmiana Kapitału Obrotowego Netto (KON): zwiększenie KON (-), zmniejszenie KON (+)

wyczyść dane

Interpretacja: Inwestycja nie jest opłacalna
Analiza wrażliwości:
Czynnik uwrażliwianyNPVNPV bazoweNPV-NPV bazowe
Przychód +10%0.000.000.00
Przychód -10%0.000.000.00
Koszty operacyjne +10%0.000.000.00
Koszty operacyjne -10%0.000.000.00

Do czego służy kalkulator?
 • Wyznacza opłacalności inwestycji (NPV i IRR) finansowanej z kapitału własnego
 • Pozwala wyznaczyć opłacalność inwestycji z całości kapitału z uwzględnieniem finansowania kredytem lub pożyczką
 • Dokonuje prostej analizy wrażliwości wartości NPV na zmianę przychodów i kosztów
 • Wyznacza przepływy pieniężne netto potrzebne w metodzie DCF
Podstawowe założenia modelu:
 • Czas rozważanej inwestycji (okres trwania inwestycji) jest podzielony na dwa podokresy:
  • Okres realizacji inwestycji
  • Okres eksploatacji inwestycji.
  Okres realizacji inwestycji jest to okres, w którym inwestor ponosi nakłady w celu uruchomienia inwestycji.Okres realizacji inwestycji może dotyczyć tylko okresu bazowego 0 (kiedy to uruchamianie inwestycji trwa tylko jeden okres np. jeden rok) lub może inwestycja być rozłożona w czasie np. na 3 okresy; nakłady inwestycyjne powinny być podzielone wtedy zgodnie z ich ponoszeniem na okresy od 0 do 2. Okres eksploatacji inwestycji jest to okres, w którym inwestycja przynosi już korzyści dla inwestora.
  Zazwyczaj inwestycja zaczyna generować korzyści od okresu 1, chyba że czas realizacji inwestycji jest rozłożony na kilka okresów, a inwestycja zaczyna przynosi korzyści po całkowitej realizacji inwestycji. Kalkulator zatem nie wprowadza w okresie 0 przychodów, kosztów itp. W specjalnych przypadkach można jednak samodzielnie wprowadzić w tych okrasach odpowiednie wartości.
 • Podział kosztów
  • koszty inwestycyjne
  • koszty operacyjne
  • amortyzacja
  • odsetki (koszty finansowe)
  Inwestycję można rozpatrywać rachunkowo jako:
  • wartość majątkową (w układzie kalkulacyjno-funkcjonalnym) - wtedy wszystkie koszty poniesione na realizację inwestycje są po zakończeniu inwestycji księgowane jako wartość inwestycji w majątku trwałym firmy, a do tego czasu jako inwestycje w toku.
  • koszy poszczególnych rodzaju (w układzie rodzajowym) - w tym przypadku koszty układu rodzajowego należy podzielić na koszty inwestycyjne i koszty eksploatacji projektu.
  Koszty eksploatacji są to te wszystkie koszty, które generuje projekt po uruchomieniu inwestycji. Przykładowo koszt wynagrodzenia pracownika, który montuje maszynę w ramach inwestycji będzie zaliczony jako koszt inwestycyjny, ale koszt wynagrodzenia pracownika, który po uruchomieniu maszyny (inwestycji) pracuje jako nadzorujący tą maszynę będzie kosztem eksploatacji.
  Amortyzacja jest kosztem układu rodzajowego, który jednak nie zaliczamy do kosztów eksploatacji, gdyż nie jest to wydatek.
  Jeżeli na inwestycje zostały zaciągnięte kredyty lub pożyczki (kapitał obcy) to pojawia się pozycja kosztów finansowych oznaczona jako odsetki.
Objaśnienie tabeli wprowadzającej dane:
 • Przychody
  Należy podać przychody generowane przez projekt. Pierwsza wartość dotyczy okresu 1. Można także podać, o ile procent przychody mają rosnąć z okresu na okres (stopę wzrostu).
  Należy zaznaczyć także boks uwzględnij, jeżeli kalkulator ma wziąć pod uwagę wprowadzone przychody i stopę wzrostu. Jeżeli przychody są stałe w całym okresie, to należy wpisać stopę wzrostu 0. Przychody można także podać samemu w tabeli głównej kalkulatora. Można w tabeli głównej podać także wartość przychodów w okresie 0. Przychody można podać w dowolnych jednostkach np. w tys. zł lub w mln zł, trzeba jednak już wszystkie dane wprowadzać w tych samych jednostkach.
 • Koszty operacyjne (koszty eksploatacji inwestycji)
  Należy podać koszty operacyjne generowane przez projekt. Do kosztów zaliczamy takie koszty jak:
  • wynagrodzenia
  • zużycie energii i materiałów
  • usługi obce
  • świadczenia społeczne
  • podatki i opłaty (ale nie wliczmy tu podatku dochodowego i VAT-u)
  • pozostałe koszty rodzajowe
  Do kosztów operacyjnych nie wliczmy amortyzacji ani kosztów inwestycyjnych .
  Wartość kosztów operacyjnych w okresie 0 można samemu wprowadzić w tabeli głównej. Koszty operacyjne mogą być wprowadzone także jako procent przychodów. Należy wtedy zaznaczyć odpowiedni boks i wprowadzić procent przychodów, jakie mają stanowić koszt operacyjne.
 • Amortyzacja
  W pozycji amortyzacja podaje się wartość amortyzacji, jaka ma być wprowadzona do tabeli głównej, w każdym okresie trwania inwestycji, poczynając od okresu 1. Samodzielnie można poprawiać wartości w tabeli głównej. Można w tabeli głównej kalkulatora wprowadzić wartość amortyzacji w okresie 0. Jeżeli kalkulator ma wziąć po uwagę amortyzację stałą wpisaną w tabeli wprowadzającej dane należy zaznaczyć boks uwzględnij. Jeżeli wyznacza się opłacalności inwestycji dla samego projektu, to amortyzacja powinna być wyznaczona z nakładów inwestycyjnych w okresach realizacji inwestycji oraz z nakładów odtworzeniowych w okresach eksploatacji inwestycji. Przykładowo, jeżeli wartość inwestycji w maszynę wynosi 2mln zł, a stawka amortyzacyjna dla tej maszyny wynosi 20% rocznie, to amortyzacja rocznie wyniesie 20% z 2mln zł, czyli 400 tys. zł.
 • Odsetki
  W pozycji odsetki podajemy koszty finansowe od zaciągniętych kredytów lub pożyczek. Wprowadzenie wartości w tabeli wprowadzającej dane spowoduje, że kalkulator wprowadzi wartość odsetek w każdym okresie trwałości inwestycji poczynając od okresu 1. Oczywiście można samemu zmienić te wartości w tabeli głównej.

  Przykład wyznaczenia odsetek: wartość kredytu zaciągniętego w okresie 0 wynosi 2mln zł a oprocentowanie nominalne roczne to 10%, tak więc odsetki wyniosą 10%*2mln zł czyli 200 tys. zł, należałoby zatem wprowadzić wartości 200 w pozycji odsetki i zaznaczyć boks uwzględnij. W okresach, w których kredyt już został spłacony można w tabeli głównej poprawić wartość odsetek.

  Jeżeli kredyt jest spłacany w równych ratach łącznych lub w ratach kapitałowych stałych, to wartość odsetek należy samodzielnie wprowadzić do tabeli głównej, gdyż kalkulator zakłada stały poziom zadłużenia kredytem i wyznacza stałe odsetki.
 • Stopa opodatkowania
  W pozycji stopa opodatkowania wprowadza się procentową stopę podatku od dochodów PIT lub CIT. W Polsce w zależności od formy opodatkowania: liniowa, czy na zasadach ogólnych, czy od osób prawnych stopa ta wynosi: 18%, 32%, 19%. Można oczywiście wprowadzić dowolną wartość. Należy pamiętać, aby była ona w procentach np. 0,19 to 19%.
 • Wartość rezydualna
  Wartość rezydualna, to pozostała wartość po zakończeniu trwałości inwestycji. Zazwyczaj inwestycja nie traci zupełnie wartości po okresie rozważanej trwałości inwestycji, gdyż amortyzacja rzeczywista nie koniecznie musi się zgadzać z amortyzacją podatkową oraz inwestycja może przynosi dalsze korzyści inwestorom. Wartość rezydualną można wprowadzić samodzielnie wyliczając ją jako wartość likwidacyjną majątku lub w innych sposób.
  Można także zaznaczyć boks z modelu Gordona, wtedy wartość rezydualna będzie wyliczona przez kalkulator z modelu Gordona o wzorze:Model Gordona wyznaczający wartość rezydualną, D - jest to ostatni przepływ pieniężny, a r - jest wprowadzoną stopą procentową.
  Można także zaznaczyć boks z modelu Gordona z parametrami (r,g), wtedy wartość rezydualna będzie wyliczona przez kalkulator z modelu Gordona o wzorze:Model Gordona wyznaczający wartość rezydualną z inną stopą procentową i ze stopa wzrostu przepływów, D - jest to ostatni przepływ pieniężny, a r - jest samodzielnie wprowadzaną stopą procentową, g - stopa wzrostu przepływów.
  Zaznaczając drugi boks kalkulator wyznacza automatycznie wartość rezydualną uwzględniając samodzielnie wprowadzoną stopę dyskontowa do modelu Gordona . Może ona być inna niż stopa dyskontowa ogólna wyznaczająca opłacalność inwestycji. Jeżeli nie zostanie wprowadzona żadna wartość kalkulator przyjmie stopę dyskontowa ogólną. Można także podać stopę wzrostu przepływów g. Obie wartość muszą być wprowadzane jako procent np. 8 i 2 ( co oznacza r=8% i g=2%). Wyznaczenie wartości rezydualnej z modelu Gordona z parametrami ma uzasadnienie w pewnych przypadkach. Stopa wzrostu przepływów (g) nie powinna być większa ani równa stopie dyskontowej (r) branej w modelu Gordona.
 • Okres trwałości inwestycji
  Okres trwałości inwestycji jest to ilość okresów, jakie mają być rozpatrzone przez inwestora. Mogą być podane w dowolnych interwałach np. w dniach, miesiącach, lecz jednak najczęściej w latach.
 • Stopa dyskontowa
  Stopa dyskontowa musi być wartością dodatnią. Wprowadzenie ujemnej wartości spowoduje zamienienie jej na dodatnią. Stopa procentowa może być wyznaczona w różny sposób np. z modelu CAPM lub z modelu Gordona. W projektach unijnych zazwyczaj przyjmuje się stopę 5% jeżeli inwestycja jest w cenach realnych lub 8% jeżeli w cenach nominalnych. Więcej o : wyznaczeniu stopy procentowej
Opis tabeli głównej:
 • Nakłady inwestycyjne i odtworzeniowe
  W kolumnie nakłady inwestycyjne i odtworzeniowe należy podać wartość inwestycji początkowej (np. w okresie 0, lecz można także podać w kilku okresach, jeżeli okres inwestycyjny jest dłuższy niż jeden okres) i w późniejszych okresach wartość odtwarzania inwestycji. Np. w przypadku budowy drogi inwestycje odtworzeniowe co 4 lata muszą uwzględniać kwotę remontów drogi. Wartości nakładów wprowadzamy jako wartości dodatnie.
 • Przychody, koszty operacyjne, amortyzacja, odsetki
  W kolejnych kolumnach można poprawić lub wprowadzić wartość przychodów, kosztów operacyjnych, amortyzacji i odsetek. Wszystkie te wartości wprowadzamy jako dodatnie wartości.
 • Zysk brutto
  W kolumnie zysk brutto kalkulator wylicza wartość zysku brutto (jeżeli jest strata, to kalkulator poda wartość ujemną). Zysk brutto=przychody- koszty operacyjne- amortyzacja- odsetki.
 • Podatek
  W kolejnej kolumnie kalkulator wylicza podatek. Jeżeli jest ujemny, to podaje 0.
 • Zysk netto
  W kolejnej kolumnie jest wyliczony zysk netto.
 • Spłata/zaciągnięcie kredytu
  W kolumnie spłata/zaciągnięcie kredytu w przypadku inwestycji, które są finansowane także kredytem a wyznaczamy opłacalności inwestycji kapitału tylko własnego, to należy w tej kolumnie podać wartość zaciągniętych kredytów ze znakiem plus, a w kolejnych okresach spłatę kredytów ze znakiem minus.
 • Zmiana Kapitału Obrotowego Netto
  W kolejnej kolumnie można podać zmianę zapotrzebowania na kapitał obrotowy netto. Rozpoczęcie inwestycji wiąże się ze zwiększaniem przychód, kosztów operacyjnych i zobowiązań. Zanim jednak przychody wpłyną do firmy są należnościami. Mija zatem pewien czas nazywany Okresem Spływu Należności (OSN) zanim przychody wpłyną do firmy jako gotówka. Podobnie jest tak, że firma musi zakupić materiały do produkcji wcześniej i zanim użyję ich do produkcji mija pewien czas nazywany Okresem Utrzymywania Zapasów (OUZ). Z drugiej strony firma reguluje swoje zobowiązania z pewnym opóźnieniem z tak zwanym Okresem Regulowania Zobowiązań (ORZ). Rozpoczynając inwestycje musi się zatem liczyć, że w okresie kiedy przychody rosną powstanie zapotrzebowanie na gotówkę. W okresach początkowych zamiana KON jest zazwyczaj ujemna, w okresie ostatnim zazwyczaj w analizie uwalnia się kapitał obrotowy ze znakiem plus. Jeżeli jednak inwestor rozpatruje sytuacje kiedy, to działalność ma być kontynuowana po okresie trwałości inwestycji, to w zasadzenie nie powinno się w ostatnim okresie powiększać przepływów o zmianę KON.
 • Przepływy pieniężne netto NCF, dyskonto, zdyskontowane przepływy pieniężne NCF
  W kolejnych kolumnach kalkulator wyznacza przepływ pieniężne netto, podaje wartość dyskonta przy wprowadzonej stopie dyskontowej oraz wyznacza wartość zaktualizowaną przepływów pieniężnych (zdyskontowana wartość przepływów pieniężnych Cash Flow).
 • Wartość rezydualna
  W wierszu wartość rezydualna kalkulator podaje wprowadzoną lub wyliczoną z modelu Gordona wartość rezydualna i ją dyskontuje.
 • NPV
  W wierszu NPV jest suma wartości zaktualizowanych. Jeżeli NPV jest dodatnie, to inwestycja jest opłacalna.
 • IRR
  W wierszu IRR jest policzona wartość wewnętrznej stopy zwrotu - przy czym trzeba pamiętać, że jeżeli wartość rezydualna została wyliczona z modelu Gordona, to jest ona dość wrażliwa na zmianę stopy procentowej. IRR uwzględnia bowiem także zmianę wartości rezydualnej z modelu Gordona. Ta wrażliwość może powodować podawanie błędnej wartości IRR. IRR jest wyznaczane iteracyjnie z błędem bezwzględnym stopy procentowej 0,001.
Jeżeli wprowadzimy wartości w tabeli głównej należy kliknąć przycisk przelicz tabelę po zmianach.
Można także całkowicie wyczyścić wszystkie wartości.

Analiza wrażliwości
W ostatniej tabeli model jest poddany analizie wrażliwości ze względu na przychody i koszty. Z czasem tak cześć tabeli ulegnie rozbudowie. Analiza wrażliwości podaje jak zmieni się NPV na zmianę przychodów o +/-10% oraz kosztów operacyjnych także o +/-10%; każda zmiana jednak jest robiona osobno i porównywana do wariantu bazowego.
©MEGAEDUKACJA Poznań 2006-2022 || CENNIK ||
Aquarius Aktualny znak zodiaku | Ostania kwadraOstania kwadra Księżyca, faza 7/8
||
Dzisiaj jest niedziela, 23. stycznia 2022r.