Megaedukacja: Skuteczne korepetycje i szkolenia indywidualne w Poznaniu

Kalkulator online — Model Gordona

Ile wynosiła ostatnia dywidenda lub wartość przepływów pieniężnych? —
Ile wynosi przewidywana stopa wzrostu dywidendy(r) lub przepływów pieniężnych w %? —
Ile wynosi stopa dyskontowa(g) w %? —


Czym jest model Gordona oraz do czego służy?


Model Gordona rosnącej dywidendy — Gordon's Dividend Growth Model — służy do wyceny ceny akcji inwestorów na podstawie oczekiwanych przepływów pieniężnych (dywidendy) z tytułu posiadania akcji danej spółki. Model Gordona nadaje się też świetnie do wyznaczania wartości rezydualnej (wartość inwestycji, projektu, firmy na koniec rozważanego okresu). Np. jeżeli inwestycja trwa 15 lat, to pewna jej cześć będzie nadal funkcjonować. W takim przypadku w ostatnim roku powinno wyznaczyć się wartość rezydualną. Model Gordona nadaje się także do wyznaczania kosztów kapitału w ramach liczenia średniego ważonego kosztu kapitału WACC.

Za oczekiwane przepływy uznajemy wtedy przewidywane przepływy pieniężne za ostatni rok. Kalkulator poniższy służy do wyznaczenia ceny akcji lub wartości rezydualnej przy założeniu, że dywidenda lub wolne przypływy pieniężne będą rosły w stały stopniu. Model Gordona wymaga również, aby stopa dyskontowa była wyższa niż stopa wzrostu dywidendy.

W Przeciwnym razie wycena będzie ujemna. W rzeczywistości najczęściej zakłada się, że w stopie dyskontowej jest uwzględniona inflacja, stopa zwrotu dla inwestora i premia za ryzyko, jeżeli tak potraktujemy stopę dyskontową (r), to faktycznie stopa wzrostu dywidendy (g) nie powinna być większa od stopy dyskontowej (r).
Wzór na model Gordona:
MegaEdukacja — Wzór na model Gordona
  • D0 — Ostatnia rzeczywista dywidenda lub przepływ pieniężny
  • D1 — Przewidywana dywidenda lub przepływ pieniężny w okresie 1
  • g —stopa wzrostu dywidendy
  • r — stopa dyskontowa
  • V — Wartość papieru wartościowego lub wartość rezydualna

Przykładowe problemy do rozwiązania

Kalkulator powyższy może służyć do rozwiązania taki problemów, jak te podane poniżej w zadaniach. MEGAEDUKACJA oferuje korepetycje z finansów przedsiębiorstw, na których poznaje się tajniki matematyki finansowej i rachunkowej. Zapraszamy na korepetycje i konsultacje.

Zad.1 Akcja pewnej spółki notowanej na GPW przyniosła 3zł dywidendy w roku 2008 (za ostatni rok). Oczekuje się również, że dywidenda z roku na rok będzie rosła o 10%. Inwestor wymaga, aby inwestycja przynosiła mu 12%. Wyznacz, ile jest warta 1 akcja tej spółki?
Zad.2 Projekt inwestycyjny rozważany w studium wykonalności do dotacji unijnej przewiduje czas trwania inwestycji 15 lat. Ponieważ inwestycja przewiduje zakup urządzeń, które będą funkcjonowały dłużej, należy wyznaczyć wartość rezydualną inwestycji. Przewidywane przepływy pieniężne w 15-tym roku analizowanej inwestycji wyniosą 200tys. zł i przewiduje się, że z roku na rok będą rosły o 4% (czyli tyle, ile przewidywany wzrost PKB). Prócz tego instytucja finansująca dotację unijną wymaga w wytycznych, aby stopa dyskontowa została przyjęta na poziomie 8%. Ile wynosi wartość rezydualna w 15-tym roku analizy.

Odpowiedzi na następnej stronie. Po kliknięciu wylicz model Gordona.
©MEGAEDUKACJA Poznań 2006-2019 || Korepetycje | Korepetycje matematyka (IB) Poznań | KONTAKT | CENNIK