Megaedukacja: Skuteczne korepetycje i szkolenia indywidualne w Poznaniu

Średni Ważony Koszt Kapitału WACC


Proszę wprowadzić wartości kapitałów. UWAGA! Wszytskie wartości kapitałów nie mogą byc równe zero. Przynajmniej jedna musi być dodatnia.
Kapitał
Wartość kapitału
Popraw wartość kapitału
Koszt kapitału w %
Popraw koszt
waga w %
Iloczyn w %
kapitał akcyjny zwykły
0
0
0.00
0.00
kapitał akcyjny uprzywilejowany
0
0
0.00
0.00
zysk niepodzielony
0
0
0.00
0.00
zysk netto
0
0
0.00
0.00
kredyty i pożyczki
0
0
0.00
0.00
obligacje
0
0
0.00
0.00

Wprowadź dodatkowe pozycje — Ile wprowadzić pozycji?
Średni ważony koszt kapitału WACC = 0.00 %


1. Czym jest średni ważony koszt kapitału (WACC — Weighted Average Cost of Capital)?
Średni ważony koszt kapitału dany jest wzorem:
Wzór na WACC średni ważony koszt kapitału gdzie:
wi to i-ta waga kapitału, ki to i-ty koszt kapitału
2. Jak wyznaczyć koszt kapitału akcyjnego zwykłego?
Za koszt kapitału akcyjnego zwykłego przyjmuje się powszechnie wymaganą przez inwestorów stopę zwrotu. Do wyznaczenia kosztu kapitału akcyjnego zwykłego można zastosować dwa modele:
 • Model CAPM (capital-asset pricing model):
  Stopę zwrotu wymaganą przez inwestorów wyznacza się z modelu CAPM wg wzoru:
  Wzór na model wyceny aktywów i pasywów CAPM
  Gdzie rj — oznacza stopę danego waloru, rm — rate of market, czyli stopa zwrotu papierów rynkowych, rf — rate free of risk, czyli stopa waloru wolnego od ryzyka.
  W naszym przypadku do wyznaczenia kosztu kapitału zastępujemy oznaczenie rj na ke. Uzyskujemy zatem wzór:
  Wzór na koszt kapitału akcyjnego wg CAPM
  Na stronie MEGAEDUKACJA jest zamieszczony opis modelu CAPM i kalkulator pozwalający z modelu ekonometrycznego na wyznaczenie tej stopy zwrotu dla inwestora.
 • Model Gordona w różnych odmianach (o stałej dywidendzie, rosnącej dywidendzie, dwufazowy model Gordona, trójfazowy model Gordona) Wzór na model Gordona przy założeniu stale rosnącej dywidendzie przyjmuje postać:
  MegaEdukacja — Wzór na model Gordona
  Zastępując w tym wzorze V ceną akcji p oraz r kosztem kapitału akcyjnego zwykłego ke a następnie wyznaczając ke uzyskujemy końcowy wzór na koszt kapitału akcyjnego zwykłego wg modelu Gordona o rosnącej dywidendzie:
  MegaEdukacja — Wzór na koszt kapitału akcyjnego zwykłego wyznaczony wg modelu Gordona
  W przypadku, gdy ponosimy pewne koszt emisji akcji zwykłych, to wzór przyjmuje postać:
  MegaEdukacja — Wzór na koszt kapitału akcyjnego zwykłego wyznaczony wg modelu Gordona
  Gdzie ke — oznacza koszt kapitału akcyjnego zwykłego, D1 — przewidywana dywidenda przypadająca na jedną akcje zwykłą, f — koszt emisji wyrażony w ułamku kwoty pozyskanej z emisji, p — cena uzyskana ze sprzedaży jednej akcji zwykłej g — stopa wzrostu dywidendy
3. Jak wyznaczyć koszt kapitału uprzywilejowanego?
Wyznaczamy to wg wzoru:
Wzór na koszt kapitału akcyjnego uprzywilejowanego
Gdzie kp — oznacza koszt kapitału uprzywilejowanego, Dp — dywidenda przypadająca na jedną akcje uprzywilejowaną, f — koszt emisji wyrażony w ułamku kwoty pozyskanej z emisji, p — cena uzyskana ze sprzedaży jednej akcji uprzywilejowanej
4. Jak wyznaczyć koszt kredytu i pożyczek?
Za koszt kredytu bądź pożyczki przejmuje się oprocentowanie kredytu lub pożyczki skorygowane o tarczę podatkową.
MegaEdukacja — Wzór na koszt kredytu
Gdzie ki — oznacza koszt kredytu, i — oprocentowanie danego kredytu bądź pożyczki, t — stawkę podatku dochodowego płaconego przez firmę.
5. Jak wyznaczyć koszt obligacji?
Wartość rynkowa obligacji dana jest wzorem:
MegaEdukacja — Wzór na wartość obligacji
Gdy jako szukaną potraktujemy stopę procentową, czyli wyznaczymy wewnętrzną stopę zwrotu (IRR) obligacji, to uzyskujemy tak zwaną stopę procentową do wykupu (YTM). Z matematycznego punktu widzenia YTM jest w zasadzie IRR (wewnętrzną stopą zwrotu); często porównuje się te dwie stopy. Wyznaczenie YTM polega na wyznaczeniu IRR przyjmując za przepływy pieniężne wartość płaconych odsetek (kupon) i wartość nominalną wypłaconą na końcu przez firmę.
W przypadku wyznaczenia WACC jako koszt obligacji przyjmujemy wartość YTM.
Z uwagi na to, że koszty płaconych odsetek z wyemitowanych obligacji są kosztem uzyskania przychodów, koszt obligacji przed opodatkowaniem trzeba skorygować, podobnie jak koszt kredytu, o stopę podatku dochodowego płaconego przez firmy ( w Polsce o CIT)
Ostatecznie wzór na koszt obligacji dany jest wzorem:
MegaEdukacja — Wzór na koszt obligacji
6. Jak wyznaczyć koszt zysków niepodzielonych?
Inwestorzy najczęściej będą wymagać od zysków niepodzielonych takiej samej stopy zwrotu jak od kapitału akcyjnego zwykłego, z tego powodu koszt zysków niepodzielonych można przyjąć na poziomie kosztów kapitału akcyjnego zwykłego z tym, że wartość kosztów emisji należy przyjąć jako zerowa, gdyż zyski te nie pochodzą z emisji, lecz z działalności spółki.
7. Czy powinno się uwzględniać w WACC zobowiązania handlowe?
Pomimo tego, że w działalności firm często dochodzi do zaciągania u kontrahentów tzw. kredytów handlowych, to dla inwestorów koszt w sensie finansowy jest zerowy, z tego powodu nie bierze się ich do analizy średnio ważonego kosztu kapitału WACC. Jedynie tylko w szczególnych przypadkach o skomplikowanej konstrukcji może ten koszt zostać ujęty.
8. Jak ustalić wagi w średnim ważonym koszcie kapitału? Problem wag.
Można zastosować następujące metody ustalania wag:
 • wagi ustalane na podstawie struktury historycznej
  • wagi wg wartości księgowej
  • wagi wg wartości rynkowej
 • wagi ustalane na podstawie struktury docelowej kapitału
 • wagi ustalane na podstawie marginalnej (krańcowej) struktury kapitału
 1. Wagi historyczne wg wartości księgowej: Metodę tę stosuje się w momencie, gdy właściciele i księgowi uznają daną strukturę kapitału firmy za najlepszą i będą chcieli zachować ją na przyszłość, dobierając tak źródła finansowania, aby ona nie uległa zmianie. Do wyznaczenia wag stosuje się wartości księgowe poszczególnych źródeł struktury kapitału.

  Wartość księgowa kapitału jest to wartość w jakiej dany składki kapitału jest ujmowany w księgach rachunkowych i w bilansie po obowiązkowych ewentualnych zmniejszeniach bądź zwiększeniach.

 2. Wagi historyczne wg wartości rynkowej: metodę tę stosuje się, gdy właściciele i księgowi uważają, że wartość rynkowa lepiej ilustruje wpływy wolnych środków pieniężnych (cash flow) z poszczególnych źródeł kapitału w momencie ich sprzedaży. Jest to metoda lepiej odwzorowująca daną sytuację firmy w warunkach gospodarki rynkowej.

  Przez wartość rynkową należy rozumieć kwotę jaką można uzyskać ze sprzedaży lub jaką należy zapłacić za nabycie danego instrumentu finansowego na aktywnym rynku. W przypadku akcji będzie to cena, jaką można uzyskać na Giełdzie.

  W tej metodzie mogą powstać pewne problemy dla kapitałów, dla których nie istnieje aktywny rynek obrotu. Dobrym przykładem takiego składnika jest "zysk niepodzielony". W takim przypadku kapitał akcyjny po wartości rynkowej powinien zostać rozdzielony na kapitał akcyjny oraz zysk niepodzielony wg struktury udziału zysku niepodzielonego w kapitale akcyjnym zwykłym po wartości księgowej.

 3. Wagi docelowe: metodę tę stosuje się, gdy właściciele i księgowi danej firmy uznali, że najlepszą struktura kapitału jest ustalona przez nich dana struktura proporcji kapitałów własnych do długu. Będą zatem dążyć do jej osiągnięcia.

 4. Wagi marginalne (krańcowe): metoda ta polega na wyznaczeniu wag nie na podstawie całej struktury kapitału, jaki dana firma w danym momencie posiada, lecz na podstawie struktury kapitału nowej inwestycji. Nowa inwestycja jest uważana za krańcową (ostatnią), która powiększa dany zasób kapitałów i aktywów.

  Metoda ta choć inspirująca ma wady, gdyż dodatkowe inwestycje mogą być ponoszone po zupełnie innym koszcie pozyskania niż kapitał ogólny posiadany przez firmę. Ma to związek z ryzykiem poszczególnych inwestycji a zatem koszt kapitału wyliczony na podstawie wag krańcowych może być obarczony dużym błędem.
9.Przykład wyznaczenia WACC
Spółka wyemitowała 1 mln akcji o wartości nominalnej 10zł (seria A akcje zwykłe) koszt emisji 6% oraz 1 mln akcji o wartości nominalnej 20zł (seria B akcje uprzywilejowane dające 3 krotną dywidendę akcji zwykłych) kosz emisji 4%. Sprzedała również 2 mln czteroletnich obligacji po cenie 4,5zł o wartości nominalnej 5,0 zł i kuponie 6%. Zaciągnęła również kredyt o wartości 3mln zł oprocentowany stopą 9% w skali roku. Zysk niepodzielony z lat poprzednich 2 mln zł . Zysk bieżący 500 tys. zł. Przewidywana stopa wzrostu zysku wynosi 5%.
 • Znaleźć średni ważony koszt kapitału wg wag historycznych księgowych
 • Znaleźć WACC wg wag historycznych rynkowych jeżeli wiadomo że na GPW akcje firmy są sprzedawane po 16zł, a obligacje po 4,5zł.
 • Znaleźć WACC wg wag docelowych jeżeli wiadomo że spółka zamierza . wyemitować 500 tys. serię C akcji zwykłych po wartości nominalnej 10zł. Przy czym akcjonariusze nowej emisji będą oczekiwać takiej samej dywidendy co dotychczasowi akcjonariusze akcji zwykłych serii A.
 • Znaleźć WACC wg wag krańcowych jeżeli spółka zmierza wybudować nowy zakład o wartości inwestycji 5 mln zł które ma być sfinansowana w 60% z kredytu o oprocentowaniu 8% w skali roku oraz 40% z zysku niepodzielonego z lat poprzednich.
Rozwiązanie przykładu na WACC
10. Komu jest potrzebna informacja o ważonym koszcie kapitału i dlaczego jest on taki ważny?
Koszt kapitału jest jedną z najważniejszych informacji dla finansistów doradzających Zarządom spółek. Koszt kapitału pokazuje, jaką stopę zwrotu należy uzyskać, aby cena akcji na giełdzie nie uległa zmniejszeniu. W przypadku rozważania nowych inwestycji powinno się porównać różne warianty pozyskania kapitału na jej finansowanie i tak dobrać jego źródła, aby koszt kapitału był najmniejszym przy danych ryzyku.
Pojęcie kosztu kapitału jest także bardzo ważnym instrumentem dla najwyższych władz spółek, zarządów i prezesów, którzy powinni brać pod uwagę wartość kosztu kapitału w przypadku zakupu nowych spółek, fuzji, przejęć itp.
Koszt kapitału może także służyć do oceny danego przedsiębiorstwa w porównaniu do konkurencji z danej branży. Zwiększenie się WACC w stosunku do konkurencji świadczy o pogarszającej się sytuacji finansowania, a co za tym idzie może to służyć do oceny ryzyka funkcjonowania danej spółki.


©MEGAEDUKACJA Poznań 2006-2019 || Korepetycje | Korepetycje matematyka (IB) Poznań | KONTAKT | CENNIK