Megaedukacja: Skuteczne korepetycje i szkolenia indywidualne w Poznaniu

Przykład rozwiązania WACC

Przykład wyznaczenia WACC
Spółka wyemitowała 1 mln akcji o wartości nominalnej 10zł (seria A akcje zwykłe) koszt emisji 6% oraz 1 mln akcji o wartości nominalnej 20zł (seria B akcje uprzywilejowane dające 3 krotną dywidendę akcji zwykłych) kosz emisji 4%. Sprzedała również 2 mln czteroletnich obligacji po cenie 4,5zł o wartości nominalnej 5,0 zł i kuponie 6%. Zaciągnęła również kredyt o wartości 3mln zł oprocentowany stopą 9% w skali roku. Zysk niepodzielony z lat poprzednich 2 mln zł . Zysk bieżący 500 tys. zł. Przewidywana stopa wzrostu zysku wynosi 5%.
  • Znaleźć średni ważony koszt kapitału wg wag historycznych księgowych
  • Znaleźć WACC wg wag historycznych rynkowych jeżeli wiadomo że na GPW akcje firmy są sprzedawane po 16zł, a obligacje po 4,5zł.
  • Znaleźć WACC wg wag docelowych jeżeli wiadomo że spółka zamierza . wyemitować 500 tys. serię C akcji zwykłych po wartości nominalnej 10zł. Przy czym akcjonariusze nowej emisji będą oczekiwać takiej samej dywidendy co dotychczasowi akcjonariusze akcji zwykłych serii A.
  • Znaleźć WACC wg wag krańcowych jeżeli spółka zmierza wybudować nowy zakład o wartości inwestycji 5 mln zł które ma być sfinansowana w 60% z kredytu o oprocentowaniu 8% w skali roku oraz 40% z zysku niepodzielonego z lat poprzednich.

Znaleźć średni ważony koszt kapitału wg wag historycznych księgowych
Ustalamy podział zysków na poszczególne emisje: Akcje uprzywilejowane dają prawo pobierania trzykrotnie większej dywidendy niż akcje zwykłe. Nadajemy zatem wagi: akcje zwykłe 1 akcje uprzywilejowane 3. Razem daje to 4.
Tak więc akcje zwykłe będą uczestniczyć w podziale zysku w 1/4 a akcje uprzywilejowane w 3/4. Zysk bieżący wynosi 500 tys. zł (zostanie on przeznaczony na wypłatę dywidendy).
Łączny zysk przeznaczony na wypłatę dywidendy na akcje zwykłe 1/4*500tys.zł=125 tys. zł
Łączny zysk przeznaczony na wypłatę dywidendy na akcje uprzywilejowane 3/4*500tys.zł=375 tys. zł
Dywidenda na akcje zwykłe D0=125 tys. zł/ 1 000 000 =0,125zł/akcję
Dywidenda na akcje uprzywilejowane D0=375tyszł/1000000=0,375zł/akcję
Stopa wzrostu dywidendy będzie równa stopie wzrostu zysków czyli g=5%=0,05
Kosz kapitału akcyjnego zwykłego będzie równy
ke=0,125*(1+0,05)/10(1-0,06)+0,05=6,49%
Koszt kapitału uprzywilejowanego:
kp=0,375(1+0,05)/20(1-0,04)+0,05=7,05%

Wyznaczamy koszt kapitału obligacji:
Wyznaczamy YTM przyjmując następujące przepływy: w okresie 0 uzyskujemy 2 000 000*4,5 co daje 9 mln zł.
Kupon wynosi 6% a zatem co roku musimy wypłacać 6% z wartości nominalnej obligacji która wynosi 5zł na obligację. Łącznie wartość obligacji po cenie nominalnej wynosi 10 mln zł a zatem odsetki co roku wynoszą 600 tys. zł. W ostatnim roku mamy wykup obligacji po cenie nominalnej za 5zł a zatem firma wyda 10 mln.
Do wyznaczenia YTM czyli kosztu obligacji można wykorzystać kalkulator NPV i IRR na stronie megaedukacja wprowadzając jedne okres inwestycyjny i 4 okresy dochodowe.
Wartości wprowadzić należy następująco: -9 w okresie inwestycyjnym, a w okresach dochodowych 0,6; 0,6; 0,6; 10,6 Następnie naciskamy wyznacz i uzyskujemy wynik IRR= 9,1% który jest w tym przypadku równy kosztom obligacji przed opodatkowaniem
Musimy jeszcze skorygować ten koszt o tarcze podatkową
kd=9,1(1-0,19)=7,37%
Koszty kredytu:
Ki=9%*(1-0,19)=8,01%
Koszty zysków niepodzielonych:
ten koszt jest równy kosztom akcji zwykłych bez kosztów emisji:
k=0,125*(1+0,05)/10+0,05=6,31%

Zbieramy dane w tabeli:
Rodzaj kapitału Ilość cena nominalna wartość księgowa wagi w % koszt kapitału w % iloczyn
akcje zwykłe 1000000 10zł 10mln 22,22 6,49 1,44
akcje uprzywilejowane 1000000 20zł 20mln 44,44 7,05 3,13
obligacje 2000000 5zł 10mln 22,22 7,37 1,64
kredyt - - 3mln 6,67 8,01 0,53
zysk niepodzielony - - 2mln 4,44 6,31 0,28
Razem - - 45mln 100 WACC=7,03%

Znaleźć WACC wg wag historycznych rynkowych jeżeli wiadomo że na GPW akcje firmy są sprzedawane po 16zł, a obligacje po 4,5zł.
Rodzaj kapitału Ilość cena rynkowa wartość rynkowa wagi w % koszt kapitału w % iloczyn
akcje zwykłe 1000000 16zł 16mln 34,78 6,49 2,26
akcje uprzywilejowane 1000000 16zł 16mln 34,78 7,05 2,45
obligacje 2000000 4,5zł 9mln 19,56 7,37 1,44
kredyt - - 3mln 6,52 8,01 0,52
zysk niepodzielony - - 2mln 4,43 6,31 0,27
Razem - - 46mln 100 WACC=6,95%

Znaleźć WACC wg wag docelowych jeżeli wiadomo że spółka zamierza . wyemitować 500 tys. serię C akcji zwykłych po wartości nominalnej 10zł
Rodzaj kapitału Ilość cena rynkowa wartość rynkowa wagi w % koszt kapitału w % iloczyn
akcje zwykłe A 1000000 10zł 10mln 20,00 6,49 1,30
akcje zwykłe C 500000 10zł 5mln 10,00 7,37 0,65
akcje uprzywilejowane 1000000 20zł 40,00mln 34,78 7,05 2,82
obligacje 2000000 5zł 10mln 20,00 7,37 1,47
kredyt - - 3mln 6,00 8,01 0,48
zysk niepodzielony - - 2mln 4,00 6,31 0,25
Razem - - 50mln 100 WACC=6,97%

Znaleźć WACC wg wag krańcowych jeżeli spółka zmierza wybudować nowy zakład o wartości inwestycji 5 mln zł które ma być sfinansowana w 60% z kredytu o oprocentowaniu 10% w skali roku oraz 40% z zysku niepodzielonego z lat poprzednich.
Rodzaj kapitału Wartość w zł Waga w % Koszt kapitału w % Iloczyn
Kredyt 3mln 60 8,9 5,34
Zysk niepodzielony 2mln 40 6,31 2,52
RAZEM 5mln 100 - WACC=7,86%
©MEGAEDUKACJA Poznań 2006-2019 || Korepetycje | Korepetycje matematyka (IB) Poznań | KONTAKT | CENNIK